CERCA, punt de trobada

20200506_blog_SenyalGencatEnguany, enmig del tsunami del COVID-19, ha tingut lloc un fet rellevant pel sistema CERCA: l’aprovació d’uns nous estatuts de la Institució CERCA. El canvi d’estatuts de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA), adscrita a la Generalitat de Catalunya, suposa la incorporació dels departaments de Territori, i de Polítiques Digitals al Patronat, on ja hi havia els departaments d’Empresa i Coneixement, Economia, Salut i Agricultura. Per tant el nou Patronat de la I-CERCA constitueix avui per avui el principal òrgan de govern o estructura on s’apleguen una majoria de departaments de la Generalitat, fins a 6, per discutir diferents aspectes de recerca, en relació als centres CERCA.

Els nous departaments incorporats al Patronat ja eren presents en els òrgans de govern de diferents centres de recerca com ara CREAF, CIMNE, CTFC, ISGLOBAL en el cas del Departament de Territori, i i2CAT, CTTC i CVC en el cas de Polítiques Digitals, fent aportacions econòmiques en total de prop de 6 milions d’€. Aquests centres fan contribucions de coneixement i tecnologia importants per sustentar l’acció de govern dels dos departaments, entre d’altres. Aspectes com modelització i prevenció de riscos d’infraestructures i construccions, incendis, gestió de parcs naturals, logística i transport, gestió de boscos, bioeconomia, canvi climàtic, salut ambiental, telefonia 5G, ciberseguretat, fabricació i internet, blockchain, visió artificial i industrial, intel·ligència artificial, etc.

Els nous estatuts faciliten una relació encara més estreta entre la I-CERCA i els nous patrons incorporats, permetent tenir en compte els diferents àmbits de govern en la recerca dels Centres CERCA, i desenvolupant accions específiques, si escau. No existeix avui per avui, cap altre lloc de trobada de tants departaments de la Generalitat per parlar amb un cert detall de recerca. I això s’ha de posar en valor. Aquest fet enforteix el sistema CERCA i trena l’aprofitament de l’impacte de la recerca cap a l’acció de govern de la Generalitat, per tant és un pas important en la bona direcció.

Cal recordar que els Centres CERCA en conjunt constitueixen el setè actor europeu en matèria de recerca¹, amb un pressupost anual de prop de 500 milions d’€, dels quals la Generalitat n’aporta una quarta part. En el vessant tecnològic, el sistema CERCA ha creat 120 empreses de base tecnològica, la majoria de les quals funcionant a dia d’avui.

El suport i la generositat dels departaments de la Generalitat és imprescindible perquè CERCA pugui impulsar projectes de recerca assolint resultats i impactes de molt alt nivell.


1. H2020 Net EU Contribution

20200506_Blog_netEUcontr

CERCA i l’actuació legislativa

El passat 30 de gener es va publicar al DOGC la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que complementa la Llei de pressupostos 2014 de la Generalitat de Catalunya.

En aquest text legal hi ha unes quantes afectacions i referències als centres CERCA. En primer lloc en el seu article 121, s’estableix que hi ha un deducció fiscal del 50%, amb un límit de 12.000 euros, en el capital d’una donació per a una societat creada o participada per centres CERCA o universitats. Per tant un nou estímul important per a business angels i inversors privats.

A la Disposició Addicional dotzena es parla de mesures relatives als centres CERCA ,entre d’altres. I és rellevant que es manté el règim jurídic especial de CERCA. També es comenta que és legitima la retribució complementària dels universitaris que són directors de centres CERCA via conveni d’adscripció amb la universitat de referència, podent superar els límits preestablerts d’incompatibilitats. Això soluciona un problema històric que arrossegava el nostre sistema.

Les modificacions d’estatuts dels centres CERCA podran ser aprovades pels propis òrgans de govern sense l’aprovació del Govern de la Generalitat excepte que es modifiqui la participació de la Generalitat en els esmentats òrgans de govern. Únicament caldrà informar-ne al Departament d’Economia i Coneixement i el departaments de referència del centre en qüestió.

El personal investigador i directiu dels centres CERCA resta exempt de l’aplicació de la disposició addicional vint-i-unena sobre Personal directiu del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Bé, en definitiva, el suport del Govern de la Generalitat als CERCA es renova i es contribueix encara a millorar aspectes bàsics de funcionament dels centres.